Neem direct contact op, bel NU, 06 20 56 06 67

algemene voorwaarden

shape divider

Algemene Voorwaarden

 1. De opdrachtnemer: Pride & Proud PR en Communicatie: een zelfstandige onderneming van Paula de Boer-de Schipper, gevestigd te Hoevelaken onder KvK nr. 57447837. Eigenaar van de website www.social-media-support.nl en www.beter-gevonden-worden.online
 2. De opdrachtgever: de klant met wie Pride & Proud PR en Communicatie een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Pride & Proud PR en Communicatie en klant samen.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Pride & Proud PR en Communicatie.

Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Aanbiedingen en offertes

Aanbiedingen en offertes van Pride & Proud PR en Communicatie zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

Aanbiedingen en offertes gelden niet voor meerwerk, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Aanvaarding

Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Pride & Proud PR en Communicatie zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Pride & Proud PR en Communicatie slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

 

Prijzen

Alle prijzen die Pride & Proud PR en Communicatie hanteert zijn in euro’s en zijn exclusief btw.

Alle prijzen die Pride & Proud PR en Communicatie hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Pride & Proud PR en Communicatie te allen tijde wijzigen.

De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Pride & Proud PR en Communicatie vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Pride & Proud PR en Communicatie, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Pride & Proud PR en Communicatie heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

Voorafgaand aan de ingang ervan zal Pride & Proud PR en Communicatie prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

De klant heeft het recht om de overeenkomst met Pride & Proud PR en Communicatie op te zeggen, indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Betalingen en betalingstermijn

Pride & Proud PR en Communicatie mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

De klant dient betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben voldaan.

Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Pride & Proud PR en Communicatie de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Pride & Proud PR en Communicatie gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Pride & Proud PR en Communicatie.

De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Pride & Proud PR en Communicatie zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Pride & Proud PR en Communicatie op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Pride & Proud PR en Communicatie, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan opdrachtnemer te betalen.

 

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Pride & Proud PR en Communicatie enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting; Pride & Proud PR en Communicatie is verplicht zich in te spannen om het resultaat dat partijen voor ogen hebben te behalen. Dit betekent niet dat het beoogde resultaat volledig kan worden gegarandeerd.

Op het moment dat het beoogde resultaat niet wordt behaald, kan de opdrachtgever de opdrachtnemer niet aansprakelijk stellen voor geleden schade.

 

Hoogte bedrijfsaansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wordt tot een maximum vastgesteld tot aan het bedrag wat de opdrachtgever middels de factuur aan de opdrachtnemer heeft voldaan.

In het geval dat de opdrachtgever de factuur nog niet heeft voldaan, behoudt de opdrachtnemer haar het recht voor om geen schade uit te betalen.

Opdrachtnemer behoudt haar recht af te kunnen wijken van deze voorwaarde mits dat schriftelijk overeengekomen is.

De garantie geldt niet in het geval van schade ontstaan als gevolg van nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 

Uitvoering van de overeenkomst

Pride & Proud PR en Communicatie voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

Pride & Proud PR en Communicatie heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Pride & Proud PR en Communicatie tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Pride & Proud PR en Communicatie tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Informatieverstrekking door de klant

De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Pride & Proud PR en Communicatie.

De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

 

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

De overeenkomst tussen Pride & Proud PR en Communicatie en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 

Klachten

De klant dient een door Pride & Proud PR en Communicatie geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Pride & Proud PR en Communicatie daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Pride & Proud PR en Communicatie in staat is hierop adequaat te reageren.

De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Pride & Proud PR en Communicatie gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Pride & Proud PR en Communicatie.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Pride & Proud PR en Communicatie ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Pride & Proud PR en Communicatie een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Pride & Proud PR en Communicatie verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid Pride & Proud PR en Communicatie

Pride & Proud PR en Communicatie is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Indien Pride & Proud PR en Communicatie aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

Pride & Proud PR en Communicatie is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Indien Pride & Proud PR en Communicatie aansprakelijk wordt gesteld, is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Software van derden

Alle links naar software van derden op deze website voor uw eigen risico.

Pride & Proud PR en Communicatie is er niet voor verantwoordelijk wanneer de software van derden niet aan de vereisten of verwachtingen van opdrachtgever voldoet en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of hiaten in de software of documentatie van derden.

 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Pride & Proud PR en Communicatie vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Pride & Proud PR en Communicatie toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

Is de nakoming van de verplichtingen door Pride & Proud PR en Communicatie niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Pride & Proud PR en Communicatie in verzuim is.

Pride & Proud PR en Communicatie heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Pride & Proud PR en Communicatie kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Pride & Proud PR en Communicatie in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Pride & Proud PR en Communicatie kan worden toegerekend in een van de wil van Pride & Proud PR en Communicatie onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Pride & Proud PR en Communicatie kan worden verlangd.

Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

Indien zich een overmachtsituatie voordoet, waardoor Pride & Proud PR en Communicatie 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Pride & Proud PR en Communicatie er weer aan kan voldoen.

Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Pride & Proud PR en Communicatie is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Cookies

Om u een optimale service aan te bieden maakt deze website gebruik van cookies. Een 'cookie' is een klein bestandje met informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: deze cookie kan opgehaald worden bij een later bezoek aan deze site.

Geen enkele ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via e-mail.

U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat deze meldt wanneer cookies worden aangemaakt of dat de browser de aanmaak ervan verhindert.

 

Auteursrecht

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van gegevens, plaatjes, scripts en/of bestanden wordt slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever van deze site en na duidelijke bronvermelding.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter, in het arrondissement waar Pride & Proud PR en Communicatie is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld op 21 september 2021

Basis

 • Basis check
 • € 60
 • Snelle analyse van je website
 • Advies
 • Een uur telefonisch consult

Plus

 • Plus check
 • € 180
 • Analyse van je website
 • Advies
 • Maximaal 2 uur tekst aanpassen

Pro

 • Pro check
 • € 450
 • Analyse van je website
 • Telefonisch consult
 • Advies en hulp bij tekst en techniek website
shape divider